Jdi na obsah Jdi na menu

O NÁS...

Mateřská škola Máj je největším právním subjektem v Novém Jičíně. Má 12 tříd s kapacitou 284 dětí. Učí zde 25 pedagogických pracovníků s úvazkem 100%, jeden dvouhodinový úvazek učitelky MŠ má navíc ke svému úvazku ekonomka školy, která splňuje požadavky na vzdělání učitelky MŠ. Tato opatření byla přijata z důvodu snížení přímé práce s dětmi u vedoucích pracovníků a nutnosti překrývání pedagogů v době dvouhodinového pobytu venku. Z celkového počtu zaměstnanců je 8 speciálních pedagogů a 2 učitelky mají kromě pedagogického, také zdravotnické vzdělání, které je výhodou hlavně při práci s integrovanými děti se ZP. Pro zajištění individualizované výuky u integrovaných dětí, zde pracuje také 10 asistentů pedagoga a v rámci projektu OP VVV zde od 1. 9. 2016 působila na 50% úvazek, po dobu 19 - ti měsíců jedna chůva k dvouletým dětem, která byla z tohoto projektu financována.  O celkový provoz všech čtyř pracovišť se stará celkem 15 provozních zaměstnanců.

Odchod do důchodu oznámila paní ředitelka J. Šimurdová, na jejíž místo v červnu proběhlo výběrové řízení a od 1. 8. 2018 byla do funkce zřizovatelem jmenována Mgr. Jana Vrbová, která působila jako vedoucí učitelka na MŠ Vančurova. Paní Mgr. Vrbová byla dne 6. 6. 2018 oceněna Městem Nový Jičín za mimořádnou práci v oblasti školství, byl jí udělen titul „Pedagogická osobnost roku 2017“.

Pětitřídní MŠ K. Čapka se profiluje v oblasti všestranného pohybového rozvoje a vedení dětí k zdravému životnímu stylu. K tomu přispívá nejen zdravá strava z vlastní školní kuchyně, ale také různorodé pohybové aktivity dětí, jako např. plavecký kurz, cvičení zumby, „lyžáček“ - intenzivní týdenní lyžařský kurz pod vedením zkušených instruktorů, výlety do okolí Nového Jičína, pestré pohybové vyžití na školní zahradě během celého dne i v odpoledních hodinách s rodiči aj. V rámci kognitivního rozvoje je do výuky nenásilnou formou zařazována Hejného matematika a pro děti s odkladem školní docházky je velkým přínosem práce Metodou dobrého startu.

Těsně sousedící čtyřtřídní MŠ Vančurova se zaměřuje na logopedickou péči zajišťující logopedické vyšetření dětí a logopedickou péči ve dvou logopedických třídách se sníženým počtem 14 dětí ve třídě a individuálním přístupem. Dále má MŠ dvě další běžné třídy, z nichž jedna je pro nejstarší předškoláčky a pro děti nadané, kde probíhá také výuka AJ zdarma. Děti, které nemají potřebu spánku, zde pouze relaxují a mají  klidové aktivity ve třídě. Všichni pedagogové v MŠ jsou ještě dále vyškoleni a kromě dětem nadaným se věnují také dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dělají „metodické ukázky své práce s dětmi“ pro ostatní pedagogy z různých krajů.  MŠ také úzce spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními - SPC a PPP. Pracuje zde nyní sedm asistentů pedagoga a speciální pedagogové, z nichž někteří také lektorují v rámci Krajského vzdělávacího střediska. Další aktivity, které škola organizuje pro všestranný rozvoj dětí je Metoda dobrého startu, metoda NTV a NTC pro předškolní a nadané děti, plavecký kurz, bruslení, sporťáček v Abácii a Tancohrátky (viz webové stránky školy).

Dvoutřídní MŠ Jubilejní zařazuje do svého vzdělávacího programu pravidelně polytechnickou a environmentální výchovu, v rámci které se děti zdokonalují v různých pokusech a experimentech. Zaměřují se na pěstování různých rostlin, bylin a ochranu životního prostředí. Navázána byla pravidelná spolupráce se záchrannou stanicí v Bartošovicích, která vzdělává a nabízí dětem pohled na zvířata a ptactvo, které potřebují pomoc člověka. Aktivně se s dětmi účastní Dne Země a jiných vzdělávacích aktivit souvisejících se zvelebováním ŽP. Další oblastí, které škola věnuje pozornost, je primární prevence zdraví, při pravidelném saunování a otužování dětí s plaváním v bazéně se slanou vodou, který je přímo v budově MŠ. Snahou je předcházet virovým onemocněním a vést děti k péči o své zdraví. Na škole působí dva asistenti pedagoga k dětem se SVP.

Jednotřídní MŠ Loučka se profiluje v oblasti přírodovědného poznávání, k čemuž využívá tzv. vesnické prostředí (v městské části Loučka) pro návštěvy statků a různé výlety. V MŠ probíhá také kroužek, kde se děti přiměřenou formou seznamují s dějinami a mravními hodnotami křesťanství. Škola navázala úzkou spolupráci s TJ Orel a osadním výborem Loučka, pro které připravují různé kulturní vystoupení a organizují společné akce pro děti a rodiče. Vzájemnou spolupráci a společné akce organizuje MŠ také s místní stanicí chovatelů, kde se děti účastní různých výstav zvířat aj. Nově byla navázána také spolupráce se ZŠ  Starý Jičín v rámci vzájemných návštěv dětí. V MŠ je integrováno jedno dítě se ZP a asistentem pedagoga. 

Správa budov a majetku je průběžně a postupně modernizována. Ve spolupráci se zřizovatelem proběhly přípravy na sanaci a renovaci fasády MŠ Vančurova, která započne 1. 7. 2018.

Školní zahrady MŠ K. Čapka a Vančurova byly za příznivého počasí, od dubna do června přístupné široké veřejnosti. Dne 18. 6. 2018 byla schválena poslední 5. monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu „Zahrada zdraví a radosti“ Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

V červnu byl ukončen projekt Silesia - přeshraniční spolupráce s polskou partnerskou školou (kontakt: Marzenna Mruk-Otulak , ZSP Brzeźnica).  V rámci projektu se uskutečnilo několik úspěšných setkání na české i polské straně s rodiči, dětmi i pedagogy. Projektové náklady činily 11 247,85 euro.

Ukončeny byly také aktivity OP VVV a je připravováno zapojení školy do druhého kola šablon OP VVV II.  

Plánovaný rozvoj školy

 • úspěšně zrealizovat v termínu letních prázdnin plánovanou rekonstrukci MŠ Vančurova - včetně instalací zvonků s videokamerami, aby posléze, při montáži nebyla porušena nová fasáda
 • pokračovat v realizaci projektu OP VVV II.
 • v příštím roce zajistit výměnu oken, dveří a zateplení budovy MŠ Jubilejní, včetně opravy rozbitého a zčásti chybějícího oplocení (část naproti ZŠ Jubilejní)
 • do budoucna zajistit zateplení budovy MŠ K. Čapka
 • provést revitalizaci zahrady MŠ Loučka a MŠ Jubilejní
 • nadále poskytovat speciálně pedagogickou a logopedickou diagnostiku a poradenství pro rodiče všech odloučených pracovišť 
 • metodická a didaktická spolupráce obou logopedických tříd, pokračovat v kvalitní spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC pro vady sluchu, vady řeči a autismus)
 • zapojovat pedagogické pracovníky do DVPP a samostudia dle priorit ČŠI, pokračovat v předávání poznatků ostatním pedagogům
 • využívat i nadále odborný potenciál pedagogů při lektorování a metodických ukázkách pro pedagogy z ostatních krajů, příklady dobré praxe a společné sdílení zkušeností
 • úspěšné dostudování a získání potřebné kvalifikace pedagogických pracovníků
 • na přání rodičů v MŠ Loučka pokračovat vhodnou formou při seznamování dětí s prvky religiozity, se snahou posilovat sounáležitost, mravní hodnoty a přehled o dějinách křesťanství
 • využívat společné akce celého právního subjektu k rozvoji spolupráce mezi odloučenými pracovišti (utužování kolektivu a prevence vyhoření)
 • spolupráce s partnery a sponzory školy
 • zvyšovat kvalitu vzdělávacího procesu v souladu se standardy předškolního vzdělávání, udržet a zvyšovat kvalifikovanost učitelek 
 • být „otevřenou“ školou pro děti i rodiče, kteří se spolupodílejí na plánování a organizování vhodných aktivit školy      

 

 

 

 

Nový Jičín 30. 6. 2018