Jdi na obsah Jdi na menu

O NÁS...

Mateřská škola Máj je největším právním subjektem v Novém Jičíně. Má 12 tříd s aktuálním počtem 283 dětí. Učí zde 25 pedagogických pracovníků s úvazkem 100%, a jeden zkrácený úvazek učitelky MŠ na 32,18%, má ke svému úvazku ekonomka školy, která splňuje požadavky na vzdělání učitelky MŠ. Toto opatření bylo přijato z důvodu snížené přímé práce zástupce ředitele a potřeby překrývání pedagogů v této třídě, po dobu dvouhodinového pobytu venku. Z celkového počtu zaměstnanců je 8 speciálních pedagogů a 2 učitelky mají kromě pedagogického, také zdravotnické vzdělání, které je výhodou hlavně při práci s integrovanými děti se ZP. Pro zajištění individualizované výuky u integrovaných dětí, v celém subjektu pracuje 10 asistentů pedagoga a v rámci projektu OP VVV Šablony II., je zde od 1. 9. 2018 na 50% úvazek jedna chůva, k dvouletým dětem, která je z tohoto projektu financována.  O celkový provoz všech čtyř odloučených pracovišť se stará celkem 15 provozních zaměstnanců.

Ředitelkou byla od 1. 8. 2018 jmenována Mgr. Jana Vrbová, která byla oceněna Městem Nový Jičín za mimořádnou práci v oblasti školství, jako „Pedagogická osobnost roku“.

Pětitřídní MŠ K. Čapka se profiluje v oblasti všestranného pohybového rozvoje a vedení dětí k zdravému životnímu stylu. K tomu přispívá nejen zdravá strava z vlastní školní kuchyně, ale také různorodé pohybové aktivity dětí, jako např. plavecký kurz, cvičení zumby, „lyžáček“ - intenzivní týdenní lyžařský kurz pod vedením zkušených instruktorů, škola v přírodě, časté tématické výlety do okolí Nového Jičína, organizuje pestré pohybové vyžití na školní zahradě během celého dne i v odpoledních hodinách. V rámci kognitivního rozvoje je do výuky nenásilnou formou zařazována Hejného matematika a pro děti s odkladem školní docházky je velkým přínosem práce Metodou dobrého startu. Na škole působí jeden asistent pedagoga k dítěti se SVP. V budově MŠ je kuchyň, která vaří také pro sousední MŠ Vančurovu, která je s MŠ K. Čapka propojena spojovacím krčkem, kterým se obědy do druhé MŠ převážejí.

Těsně sousedící čtyřtřídní MŠ Vančurova se kromě běžného předškolního vzdělávání zaměřuje na logopedickou péči zajišťující komplexní logopedické vyšetření dětí a logopedickou péči ve dvou logopedických třídách se sníženým počtem 14 dětí ve třídě a individuálním přístupem. Dále má MŠ dvě další běžné třídy, z nichž jedna je pro nejstarší předškoláčky a pro děti nadané, kde probíhá také výuka AJ zdarma. Děti, které nemají potřebu spánku, zde pouze relaxují a mají klidové aktivity ve třídě. Všichni pedagogové v MŠ jsou vyškoleni pro práci s nadanými dětmi a s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Někteří pedagogové lektorují a své více jak desetileté zkušenosti s integrací předávají na metodických ukázkách a seminářích pro pedagogy z různých krajů.  MŠ také úzce spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními - SPC a PPP. Pracují zde speciální pedagogové, sedm asistentů pedagoga a škola pracuje v duchu vzdělávacího programu Začít spolu. Další aktivity, které škola organizuje pro všestranný rozvoj dětí je Metoda dobrého startu, metoda NTV a NTC pro předškolní a nadané děti, plavecký kurz, bruslení, sporťáček v Abácii a Tancohrátky (viz webové stránky školy).

Dvoutřídní MŠ Jubilejní zařazuje do svého vzdělávacího programu pravidelně polytechnickou a environmentální výchovu, díky které se děti zdokonalují v různých badatelských činnostech při pokusech a experimentování. Zaměřují se na pěstování různých rostlin, bylin a ochranu životního prostředí. Navázána byla pravidelná spolupráce se záchrannou stanicí v Bartošovicích, která vzdělává a nabízí dětem pohled na zvířata a ptactvo, které potřebují pomoc člověka. Aktivně se s dětmi účastní Dne Země a jiných vzdělávacích aktivit souvisejících se zvelebováním ŽP. Další oblastí, které škola věnuje pozornost, je primární prevence zdraví. Snahou je předcházet virovým onemocněním a vést děti k péči o své zdraví při pravidelném saunování a otužování dětí s plaváním v bazéně se slanou vodou, který je přímo v budově MŠ (úzká spolupráce s „Baby klubem Kenny“, který je v nájmu budovy MŠ. Na škole působí jeden asistenti pedagoga k dítěti se SVP.

Jednotřídní MŠ Loučka se profiluje v oblasti přírodovědného poznávání, k čemuž využívá tzv. vesnické prostředí (v městské části Loučka) pro návštěvy statků a různé výlety. V MŠ probíhá také kroužek, kde se děti přiměřenou formou seznamují s dějinami a mravními hodnotami křesťanství. Škola navázala úzkou spolupráci s TJ Orel a osadním výborem Loučka, pro které připravují různé kulturní vystoupení a organizují společné akce pro děti a rodiče. Vzájemnou spolupráci a společné akce organizuje MŠ také s místní stanicí chovatelů, kde se děti účastní různých výstav zvířat aj. Nově byla navázána také spolupráce se ZŠ Starý Jičín v rámci vzájemných návštěv dětí. V MŠ je integrováno jedno dítě se ZP a asistentem pedagoga. 

Správa budov a majetku je průběžně a postupně modernizována. Ve spolupráci se zřizovatelem se úspěšně zrealizovala sanace a renovace fasády MŠ Vančurova. Na MŠ Jubilejní proběhla oprava plotu v přední části zahrady u vstupu do budovy, dále je zpracována projektová dokumentace na opravu střechy, výměnu oken, zateplení budovy a montáž vzduchotechniky (OMRI). Dále se bude ve spolupráci s městem realizovat projekt na revitalizaci školní zahrady a úpravu okolních terénních ploch a víceúrovňového hřiště s různými povrchy na MŠ Jubilejní. Naplánována je také poslední etapa opravy plotu před MŠ Vančurova a oprava topení na MŠ K. Čapka, které je v havarijním stavu.

Školní zahrady MŠ K. Čapka a Vančurova byly za příznivého počasí, od dubna do června přístupné široké veřejnosti po dobu udržitelnosti projektu „Zahrada zdraví a radosti“. Zato služba byla od září zrušena z důvodu častého vandalismu a potřeby uchovat zahradu a herní prvky co nejdéle v dobrém stavu, s přihlédnutím k faktu, že v bezprostřední blízkosti jsou další tři veřejná hřiště.

Ukončen byl projekt Silesia - přeshraniční spolupráce s polskou partnerskou školou (kontakt: Marzenna Mruk-Otulak , ZSP Brzeźnica).  V rámci projektu se uskutečnilo několik úspěšných setkání na české i polské straně s rodiči, dětmi i pedagogy. Projektové náklady činily 11 247,85 euro. Další společná akce se uskutečnila i po skončení projektu, nová akce je naplánována na jaro 2019. Rádi bychom ve spolupráci i nadále pokračovali a do projektu se přihlásili znovu. Úspěšně byly ukončeny aktivity OP VVV – Šablony I. a od 1. 9. 2018 jsou realizovány aktivity z OP VVV – Šablony II.  

Plánovaný rozvoj školy

 • Úspěšně připravit výběrová řízení a podmínky pro realizaci rekonstrukce budovy a venkovních zahradních ploch MŠ Jubilejní (termín: cca 5/2019 – 9/2019). Zajistit náhradní prostory pro přestěhování dvou tříd.
 • Připravit a zrealizovat poslední etapu opravy plotu před MŠ Vančurova.
 • Připravit a zrealizovat výměnu topení na MŠ K. Čapka.
 • Do budoucna se zřizovatelem připravit projekt a zrealizovat zateplení budovy MŠ K. Čapka.
 • Dle harmonogramu pokračovat v realizaci projektu OP VVV – Šablony II.
 • Nadále poskytovat speciálně pedagogickou a logopedickou diagnostiku a poradenství pro rodiče všech odloučených pracovišť. 
 • Metodická a didaktická spolupráce obou logopedických tříd, pokračovat v kvalitní spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC pro vady sluchu, vady řeči a autismus).
 • Zapojovat pedagogické pracovníky do DVPP a samostudia dle priorit ČŠI, pokračovat v předávání poznatků ostatním pedagogům při vzájemných návštěvách.
 • Využívat i nadále odborný potenciál pedagogů při lektorování a metodických ukázkách pro pedagogy z ostatních krajů, příklady dobré praxe a společné sdílení zkušeností (mentorink a pedagogická podpora).
 • Na přání rodičů v MŠ Loučka pokračovat vhodnou formou při seznamování dětí s prvky náboženství, religiozity, se snahou posilovat sounáležitost, mravní hodnoty a přehled o dějinách křesťanství.
 • Využívat společné akce celého právního subjektu k rozvoji spolupráce mezi odloučenými pracovišti (utužování kolektivu a prevence vyhoření).
 • Spolupráce s partnery a sponzory školy.
 • Být „otevřenou“ školou pro děti i rodiče, kteří se spolupodílejí na plánování a organizování vhodných aktivit školy.      

 

Nový Jičín 31. 12. 2018                                                                 Mgr. Jana Vrbová, ředitelka MŠ Máj Nový Jičín

         

 

PROČ PRÁVĚ MY???

 

Mateřská škola Máj K. Čapka 6, Nový Jičín

 

p5212743-1-.jpg

 

 

Naše mateřská škola se nachází uprostřed sídliště. Je obklopena velkou zrenovovanou zahradou s názvem „Zahrada zdraví a radosti“, která  dává dětem dostatek prostoru pro volný pohyb, námětové hry i sportovní vyžití.  Naše zaměření je  na pohyb dětí a jejich přirozený pohybový a duševní rozvoj.

Jednotlivé třídy jsou účelově stavěny(třída, herna, kuchyňka, šatna, umývárna). Vybavení jednotlivých tříd je průběžně obměňováno a doplňováno. Využívají se nové dostupné pomůcky, hračky, knihy atd.. Modernizuje se prostředí i prostory mateřské školy.

V mateřské škole pracuje celkem 21 pracovníků: 12 pedagogických pracovnic včetně ředitelky a  zástupce ředitelky. Všechny tyto pedagogické pracovnice mají odborné pedagogické vzdělání, z toho 7 pracovnic má vzdělání vysokoškolské,  jedna ekonomka, která zpracovává podklady pro celý subjekt, 3 provozní pracovnice, které se starají o chod a čistotu zařízení, 1 vedoucí stravování a 4 kuchařky. V naší kuchyni se vaří i pro MŠ Vančurova, takže celkem pro 196 dětí a 35 dospělých.

V současné době navštěvuje mateřskou školu 132 dětí v pěti třídách.

Třída č. 1 Berušky  -  zapsáno 28 dětí

-  heterogenní a kompaktní skupina dětí od 3 do 7 let

-  využíváno je širší spektrum metod, prostředků a forem práce

-  hlubší zaměření na hudební a literární oblast 

Třída č. 2 Květinky  - zapsáno 28 dětí

-  heterogenní a kompaktní skupina dětí od 3 do 7 let

-  využíváno je širší spektrum metod, prostředků a forem práce

-  zařazena logopedická prevence u dětí

-  hlubší zaměření na jazykovou a výtvarnou výchovu

Třída č. 3 Sluníčka  -  zapsáno 28 dětí

-  heterogenní a kompaktní skupina dětí od 3 do 7 let

-  využíváno je širší spektrum metod, prostředků a forem práce

-  zařazena logopedická prevence u dětí

-  zavádění výuky předškolní matematiky podle Hejného

Třída č. 4 Motýlci  -  zapsáno 28 dětí

-  heterogenní a kompaktní skupina  dětí od 3 do 6 let

-  využíváno je širší spektrum metod, prostředků a forem práce

-  hlubší zaměření na pohybovou a dramatickou činnost

Třída č. 5 Kuřátka  -  zapsáno 20 dětí

-  heterogenní a kompaktní  skupina  dětí od 2 do 6 let, zde je spolupráce s chůvou

-  využíváno je širší spektrum metod, prostředků a forem práce

-  využívání ekologických prvků, pomůcek

      

Mateřská škola pracuje podle „Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání", který vychází z moderních požadavků „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání". Tento program byl vypracován  pedagogickými odborníky a následně vydán ministerstvem školství  a podporuje všestranný rozvoj osobnosti dítěte.

Při výchovně vzdělávací činnosti se zaměřujeme:

 -  na  individuální přístup k dítěti

 -  je kladen důraz na pozvolné a nenásilné začlenění dítěte do kolektivu

 -  bohatá výchovně vzdělávací nabídka školy - získávání dovedností, návyků a   základních  

    vědomostí, potřebných pro vstup do základní školy

 -  je preferováno učení hrou

 

Pro širší rozvoj dítěte nabízíme tyto kroužky:

-  předplavecký výcvik

-  saunování                                                       

-  dramatický kroužek                     

-  logopedická prevence

-  metoda dobrého startu

-  bruslení

-  lyžáče

-  školičku v přírodě

 

Dále pak nabízíme:

rodičům:              

-  zapojení rodičů do dění mateřské školy - „Klub rodičů"

-  možnost prohlédnutí mateřské školy, rodič může být s dítětem  v prvních dnech jeho adaptace

-  pořádání akcí pro rodiče a děti v průběhu roku

-  individuální přístup k dítěti, respektování požadavků rodičů (zdravotní, stravovací)

-  odborné a taktní jednání s rodiči

dětem :       

-  návštěva kulturních akcí

-  udržování tradic- vánoce, velikonoce, apod.

-  výlety

-  zájezdy

-  exkurze

-  spolupráce se základními školami, SVČ Fokus, Základní uměleckou školou, Mendlovou střední 

    školou, klinickým logopedem, Zdravotní školou, knihovnou

 

Naši činnost můžete průběžně sledovat na webových stránkách  mateřské školy a zároveň si prohlédnout fotografie z jednotlivých akcí, pořádaných školou.

                                                

Přijďte, už se na Vás moc těší kolektiv MŠ K. Čapka 

1. 9. 2018

 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

Mateřská škola Vančurova 36, Nový Jičín

 

ms-v.jpg

Naše filozofie a vzdělávání v MŠ Vančurova

Chceme být otevřenou MŠ pro děti, rodiče i partnery školy, se kterými si chceme vzájemně naslouchat a spolupracovat. Snažíme se vytvářet rodinnou atmosféru školy, kde se všichni cítí spokojeně a vycházejí si vzájemně vstříc.

 

Vedeme děti k tomu, že každý je svébytnou bytostí a ke každému je přistupováno s láskou, respektem a úctou. Nejde nám u dětí o „slepou“ poslušnost a o to, aby byly takzvaně jen „hodné“. Ale spíše o to, aby se naučily samostatně přemýšlet, učily se zodpovědně rozhodovat a být samy sebou s tím, že se učí prakticky v každodenních situacích vnímat příčiny a následky svých činů. Díky tomu se učí správně korigovat a usměrňovat své chování a chovat se zodpovědně. Chceme, aby se děti při hře, učení a zkoumání cítily svobodně, bezpečně a nebály se, že se něco nepovede. Děti vedeme k vědomí toho, že chybovat je přirozené. Když umíme s chybami pracovat, sami si na ně přicházíme
a uvědomujeme si je, tak se tím také učíme.

Snažíme se děti vést příkladem, na základě pozitivních zkušeností a prožitků je učit vzájemnému respektu a úctě k sobě samému i druhým, k pochopení a zvnitřnění se s mravními hodnotami, projevy slušnosti a vzájemné sounáležitosti. Děti zažívají každodenní úspěch a uspokojení při svých aktivitách, jsou podporovány při budování zdravé sebedůvěry, učí se samostatně oceňovat a respektovat společná pravidla soužití. Vedeme děti k budování zdravého a přátelského klimatu ve třídě, nikdo není z kolektivu vyčleňován. Všech akcí školy se účastní společně děti malé i starší, které si vzájemně pomáhají, vzájemně se učí spolu kooperovat i řešit problémy.

Pro maximálně podnětné prostředí jsou v každé třídě zřízená tzv. „centra aktivit“ – koutky, které rozvíjejí různé druhy inteligencí. Jde např. o dílnu s ponkem a nářadím; místo pro různé pokusy a experimenty, kde si děti mohou hrát s vodou a pískem aj.; ateliér pro výtvarné, pracovní a grafomotorické činnosti; koutek s knihami, kde jsou také úkoly pro rozvoj logiky a úkoly s písmeny a číslicemi; oblíbený je prostor pro různé stavby
a jemnomotorické činnosti; koutek pro námětové hry i divadlo a také kuchyňka s nádobím na první dětské pokusy s vařením pečením a chystáním různých pochutin, které si s dětmi v rámci výuky připravujeme a pak ochutnáváme. Důležitý je také prostor pohyb a cvičení, kde si děti cvičí a rozvíjejí svou obratnost, včetně pohybu na zahradě.

O nás

Jsme čtyřtřídní mateřskou školou v klidné části Nového Jičína s kapacitou 72 dětí pro školní rok 2018-2019. Náš školní vzdělávací program „Človíčkova plavba za dobrodružstvím“ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávaní a zároveň koresponduje s jednotlivými třídními vzdělávacími programy, které jsou zpracovávány dle potřeb a specifik daných tříd.

Jsme mateřskou školou, která podporuje integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Od 1. 9. 2008 se naše trojtřídní MŠ rozšířila o první tzv. logopedickou třídu (Robinsoni) pro děti s vadami řeči. Od 1. 9. 2015 byla zřízena druhá logopedická třída (Námořníci). V těchto speciálních třídách je snížený počet dětí na maximální počet 14 dětí a probíhá zde tzv. skupinová integrace. V ostatních třídách je možné, dle kapacitních možností, individuálně integrovat kromě řečových vad také děti se zdravotním postižením či znevýhodněním (autismus, epilepsie, diabetes, smyslová postižení aj.) nebo také děti nadprůměrně nadané, které také potřebují individuální péči a specifické metody práce, aby se jejich nadání i intelekt zdravě rozvíjel. Pro zajištění kvalitnější individuální péče jsou v každé třídě další pedagogové – asistenti pedagoga.

Kapacita naší čtyřtřídní mateřské školy je 85 míst, ale z důvodu zřízení dvou logopedických tříd (třídy zřízené dle §16 odst. 9, školského zákona), kde je v každé třídě maximálně možný počet 14 dětí a z důvodu individuální integrace i v běžných třídách, činí celkový počet dětí v MŠ pro rok 2018-2019 jen 72 dětí. Učí zde 15 pedagogických pracovníků – 8 učitelek MŠ a 7 asistentek pedagoga. O provoz se starají dva správní zaměstnanci.

 

 

ROBINSONI – I. LOGOPEDICKÁ TŘÍDA (třída pro děti s vadami řeči)

 • Pedagogové: Bc. Markéta Benešová, Ivana Postová

 • Asistent pedagoga – Marcela Rajmanová, Bc. Ivana Květoňová

 

NÁMOŘNÍCI – II. LOGOPEDICKÁ TŘÍDA

 • Pedagogové: Eva Štěpánová, Dis. (vedoucí učitelka MŠ), Bc. Jana Střítezská

 • Asistent pedagoga: Veronika Honešová, Mgr. Michaela Udvarosová

Obě logopedické třídy jsou heterogenní, tedy věkově smíšené a je v nich snížený počet dětí – max. 14. Jde o skupinovou integraci dětí s vadami řeči. Vřazení dětí probíhá na základě žádosti rodičů, doporučení pediatra a následného SPC K. Vajdy v Ostravě (Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči). Toto SPC dané děti v MŠ vyšetří a dle závažnosti řečové vady doporučí k přijetí. V průběhu roku pak průběžně kontroluje
a konzultuje vývoj řeči daných dětí s učitelkami a rodiči.

V těchto třídách je dále možnost individuální integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – děti nadprůměrně nadané, děti se zdravotním znevýhodněním či postižením (např. autismus, epilepsie, diabetes, hyperaktivita, poruchy pozornosti, smyslová postižení aj.)

Třídní vzdělávací program je uzpůsoben pro dané věkové rozpětí a respektuje věkové
i individuální zvláštnosti všech dětí. Ve třídě Námořníků probíhá navíc Metoda dobrého startu, u Robinsonů Neurovývojová stimulace.

Výchovně vzdělávací program vede děti k získávání širokého spektra dovedností, znalostí a kompetencí důležitých pro život, osvojovaných hravou a nenásilnou formou, založenou na vlastních prožitcích, tvořivé aktivitě a osobní zkušenosti dětí s okolním světem.

 

PLAVČÍCI – třída převážně předškolních a nadaných dětí

 • Pedagogové: Mgr. Monika Štecherová, Zuzana Bláhová

 • Asistent pedagoga: Marie Tihelková, Jana Beňová

 

Třída Plavčíků je homogenní a kompaktní skupina 22 dětí ve věku od 4 do 7 let. Specifika práce v této třídě jsou dána kompetencemi pro danou věkovou skupinu dětí tzv. „předškoláků“ a dětí nadaných. Jedna z p. učitelek má aprobaci pro učitelství na prvním stupni ZŠ a způsobilost logopedické preventistky. Nejen díky tomu je zajištěna příprava pro úspěšný vstup do ZŠ.

V této třídě je využíváno širší spektrum metod, prostředků a forem práce
(i alternativních), které vedou děti k získávání důležitých dovedností a kompetencí pro život, mimo jiné potřebných také k úspěšnému začlenění do ZŠ. Probíhá zde pravidelné
a důsledné cvičení grafomotoriky, výuka Metody dobrého startu – cvičení na propojenost a lepší spolupráci obou mozkových hemisfér.

Během dne je do výuky zakomponováno seznamování dětí s anglickým jazykem.
P. učitelka hravou formou vede k učení básniček a písniček s pohybem v anglickém jazyce, nová slovíčka při pohybových chvilkách, hrách.

V této třídě probíhá volitelná možnost relaxace a následných různorodých individuálních aktivit, jako náhradní program místo odpoledního odpočinku.

U předškolních děti probíhá předplavecký výcvik na bazéně v Novým Jičíně.

 

DELFÍNCI – smíšená třída přizpůsobená i pro děti mladší tří let

 • Pedagogové: Lenka Cholevová, Bc. Sylva Mikušiaková

 • Asistent pedagoga: Lucie Matušková

 

Třída Delfínků je heterogenní (smíšená) skupina 22 dětí ve věku od 2,5 do 6 let. Děti tak získávají bohaté sociální zkušenosti, učí se pomáhat mladším dětem a zároveň spolupracovat a učit se s dětmi staršími. U dětí je uplatňován individuální přístup
a respektovány individuální vzdělávací potřeby. Děti intaktní (zdravé) jsou vzdělávány společně s dětmi integrovanými a společně dbáme na to, aby žádná skupina nebyla zvýhodňována nebo upřednostňována. Děti jsou vedeny k tomu, aby si vzájemně pomáhaly, dokázaly si o pomoc říci nebo ji uměly taktně odmítnout. Děti si od prvních dnů budují atmosféru sounáležitosti, vzájemného přátelství a důvěry nejen mezi sebou navzájem, ale i k dospělým (učitelkám, asistentkám a provoznímu personálu).

Jedna z p. učitelek má také aprobaci zdravotní sestry, což rovněž umožňuje individuální integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a zdravotním omezením.

Děti si v rámci vzdělávacího programu rozšiřují a osvojují řadu znalostí, dovedností
a kompetencí z různých okruhů a oblastí života, které se učí aktivně uplatnit v praxi. Důraz je kladen na vzájemnou spolupráci, zdravý sociální a osobnostní růst dítěte. Snahou je učit děti kooperovat, komunikovat a spolupracovat ve skupinách a vzájemně si být nápomocni. Osvojování vědomostí, dovedností a postojů probíhá přirozenou hravou
a prožitkovou formou. Snahou je, aby se u dětí rozvíjel pozitivní vztah k učení založený na vzájemné spolupráci a kooperaci.

Děti si ve svých třídách společně s učitelkami vytváří daná pravidla třídy, která všichni znají, respektují a dodržují. Děti dle svých potřeb odcházejí samostatně na WC, napít se aj. Děti jsou vedeny k maximální samostatnosti a o pomoc se učí žádat a poděkovat. Jednou z forem upevňování pocitu sounáležitosti je i společná oslava různých svátků, narozenin, lidových tradic a zvyků. Snahou je dětem připravovat podnětné prostředí pro tvoření, zkoumání a objevování okolního světa. Děti jsou vedeny k maximálnímu všestrannému rozvoji, zdravému sebevědomí, kolektivní sounáležitosti a k aktivnímu učení, založeném na hravém zkoumání a objevování okolního světa.

Při vřazování dětí do tříd respektujeme, dle možností MŠ, přání rodičů a dětí, aby mohly být umístěny společně ve třídě sourozenci, děti a kamarádi, kteří jsou na sebe fixováni.

 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

Mateřská škola Jubilejní 1, Nový Jičín

Jsme dvoutřídní mateřská škola uprostřed sídliště, obklopená zelení zahrady s blízkými vycházkami do přírody, s kapacitou 55 dětí.

Náš školní vzdělávací program „Svět s pastelkou“ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a zároveň koresponduje s jednotlivými třídními vzdělávacími plány, které jsou zpracovávány dle potřeb a specifik daných tříd.

KOŤÁTKA – SMÍŠENÁ TŘÍDA

       pedagogové: Dagmar Červenková, Bc. Tereza Nenutilová Dis.

 • heterogenní skupina dětí ve věku od 3-7 let
 • zaměření na polytechnickou a environmentální výchovu
 • motivování dětí k učení se novým věcem
 • osvojování a upevňování základních návyků sebeobsluhy a hygieny
 • výchovně vzdělávací program vede děti k získávání velkého rozsahu dovedností a znalostí hravou a nenásilnou formou
 • využívání nejrůznějších metod, prostředků a forem práce (i alternativních), které vedou děti  k získávání dovedností a kompetencí, mimo jiné, potřebných také k úspěšnému začlenění do ZŠ
 • práce s dětmi ve skupinkách, v centrech aktivit
 • zapojování se do nejrůznějších výtvarných soutěží
 • pravidelné  cvičení grafomotoriky
 • individuální práce s dětmi
 • důraz klademe na polytechnickou výchovu, environmentální výchovu a saunování s plaváním ve slané vodě

 

MOTÝLCI- SMÍŠENÁ TŘÍDA MŠ

pedagogové:  Gabriela Urbanová, Bc. Růžena Jurková ( dlouhodobě nemocná), zastupující učitelka: Bc. Tereza Povalová

 • heterogenní skupina dětí ve věku od 3-7 let
 • hlubší zaměření na výtvarnou a polytechnickou výchovu
 • motivování dětí k učení se novým věcem
 • osvojování a upevňování základních návyků samostatnosti v péči o svou osobu
 • výchovně vzdělávací program vede děti k získávání velkého rozsahu dovedností a znalostí hravou a nenásilnou formou
 • využívání nejrůznějších metod, prostředků a forem práce (i alternativních), které vedou děti  k získávání dovedností a kompetencí, mimo jiné, potřebných také k úspěšnému začlenění do ZŠ
 • práce s dětmi ve skupinkách, v centrech aktivit, individuální práce
 • zapojování se do nejrůznějších výtvarných soutěží
 • pravidelné  cvičení grafomotoriky
 • tělovýchovné a pohybové aktivity

 KROUŽKY - odpoledne v MŠ dle možností školy a zájmu dětí 

 • výuka anglického jazyka
 • sauna, plavání ve slané vodě (Kenny)
 • předplavecký výcvik
 • dílny pro rodiče
 • veselé sportovky

 

 

ŠVP PV SVĚT S PASTELKOU:

Náš program se zaměřuje na všestranný psychický, tělesný a sociální rozvoj dítěte, který přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytváří základní předpoklady pozdějšího vzdělávání dětí.

Naším cílem je pěstovat vztah důvěry mezi mateřskou školou a rodičem, pořádáme společné akce, nabízíme poradenskou činnost a hledáme stále nové formy spolupráce.

Hlavním prostředkem výchovy a vzdělávání je hra a prožitkové učení, jež se vyznačují komunikativností, kreativitou, aktivitou a tvořivostí, spontánností, chutí se učit, vzdělávat, smyslově prožívat. Práce ve skupinkách se pro nás stala již samozřejmostí.

Spolupráce všech zúčastněných (děti, rodiče, všichni zaměstnanci) je podmínkou k uskutečnění této koncepce.

Co nabízíme :

 • jednou měsíčně kulturní akce v MŠ – divadélko, koncerty, kino, výlety
 • pro děti s malou potřebou spánku, zajišťujeme po hodinovém odpočinku náhradní činnosti
 • rodiče si mohou s dětmi školu kdykoliv prohlédnout a být přítomni při adaptaci svých dětí během prvních dnů, seznámit se s vzdělávacím programem školy, kdykoliv konzultovat vývoj a chování dítěte v kolektivu s pedagogy aj.
 • vzdělávací obsah naší MŠ je realizován širokou škálou aktivit a činností, které probíhají v obou třídách různou formou s ohledem na věkové kategorie a individuální potřeby dětí
 • pro děti s OŠD máme vytvořen individuální plán práce
 • dílny pro rodiče –odpolední aktivity s různými druhy výtvarných technik, vztahujícími se k svátkům ( Vánoce, Velikonoce)
 • akce pro rodiče a děti dle plánu akcí
 • saunování a plavání v MŠ
 • kroužky – viz výše

Proč právě my? Přijďte a uvidíte.

Těšíme se na Vás 

 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

Mateřská škola Císařská 115, Nový Jičín - Loučka

 

Naše mateřská škola má jednu třídu s kapacitou 25 dětí, je umístěna v klidném, pěkném prostředí v okrajové části města uprostřed přírody. MŠ má dostatečně velké prostory, které jsme rozčlenili do center aktivit. Toto členění prostoru vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí.

Prostory školní zahrady jsou vybaveny tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Např. založení paletové zahrádky, ve které si pěstujeme zeleninu.

Máme zde vlastní kuchyň, která poskytuje plnohodnotnou a vyváženou stravu doplněnou o prvky současného trendu zdravé výživy.

Zaměstnanci MŠ:

pedagogové: Bc. Jana Palacká, Bc. Vošlajerová Eva

školnice: Dana Tomanová, kuchařka: Jarmila Dohnalová

Nepracujeme na principu soutěživosti, ale upřednostňujeme kolektivní kooperaci a učení přirozenou nápodobou mladších dětí od starších hrou a prožitkovým učením, kde si děti na řadu poznatků přicházejí vlastní aktivitou.

Rodiče jsou pro nás partneři, se kterými úzce spolupracujeme a snažíme se o sjednocení výchovného působení na dítě.

Cíle a záměry předškolního vzdělávání:

 • klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb

 • rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte

 • podporujeme přirozený pohyb v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany

 • rozvíjíme zdravé sebevědomí dětí

   

Zájmové kroužky:

 • předplavecký výcvik

 • pěvecký sboreček

 • metodika F. Ketha „Aby malé bylo velké“ (nábožensky podtext)

Akce pořádané MŠ:

 • pravidelné návštěvy kina a divadla

 • společné aktivity s rodiči – dílničky, drakiáda

 • návštěva keramické dílny

 • návštěva chovatelské stanice

 • maškarní rej

 • vystoupení dětí pro místní Orelskou organizaci

 • den dětí s pasováním školáků

         ŠVP „Orlíci“ vychází z podmínek mateřské školy, střídání ročních období ve spojení s lidskou činností, zvyky a tradicemi. Respektuje zájem dětí o globální události ve světě a jejich vztah k současné technice, o společenské dění ve městě i mimo něj.

         Je zaměřen na vytváření správného vztahu ke zdravému životnímu stylu, zejména ke zdravému pohybu.

         Předškolní vzdělávání maximálně přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí a dbáme, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována.

   

 Motto

V mateřské škole se děti baví a přitom zasazují každý den maličký kamínek do obrovské mozaiky poznání, kterou budou stavět až do konce života.