Jdi na obsah Jdi na menu

  MŠ VANČUROV 

 

Naše filozofie a vzdělávání v MŠ Vančurova

 • Chceme být otevřenou MŠ pro děti, rodiče i partnery školy, s kterými si chceme vzájemně naslouchat a spolupracovat.

 • Snažíme se vytvářet rodinnou atmosférou školy, kde se všichni cítí spokojeně a vycházejí si vzájemně vstříc.

 • Vedeme děti k tomu, že každý je svébytnou bytostí, a ke každému je přistupováno s láskou, respektem a úctou.

 • Nejde nám u dětí o „slepou“ poslušnost a o to, aby byly takzvaně jen „hodné“, ale spíše o to, aby se naučily samostatně přemýšlet, učily se zodpovědně rozhodovat a být samy sebou s tím, že se učí prakticky v každodenních situacích vnímat příčiny a následky svých činů a díky tomu se je učí správně korigovat, usměrňovat a chovat se zodpovědně.

 • Chceme, aby se děti při hře, učení a zkoumání cítily svobodně, bezpečně a nebály se, že se něco nepovede, protože je vedeme k vědomí toho, že chybovat je přirozené a když umíme s chybami pracovat, sami si na ně přicházíme a uvědomujeme si je, tak se tím také učíme.

 • Snažíme se děti vést příkladem a na základě pozitivních zkušeností a prožitků je učit vzájemnému respektu a úctě k sobě samému i druhým, k pochopení a zvnitřnění se s mravními hodnotami, projevy slušnosti a vzájemné sounáležitosti.

 • Děti zažívají každodenní úspěch a uspokojení při svých aktivitách, jsou podporovány při budování zdravé sebedůvěry, učí se samostatně oceňovat a respektovat společná pravidla soužití.

 • Vedeme děti k budování zdravého a přátelského klimatu ve třídě (jsme jedna parta), nikdo není z kolektivu vyčleňován, všech akcí školy se účastní společně děti malé i starší, kteří si vzájemně pomáhají, vzájemně se učí spolu kooperovat i řešit problémy.

 • Pro maximálně podnětné prostředí jsou v každé třídě zřízené tzv. „centra aktivit“ – koutky, které rozvíjejí různé druhy inteligencí. Jde např. o dílnu s ponkem a nářadím; místo pro různé pokusy a experimenty, kde si děti mohou hrát s vodou a pískem aj.; ateliér pro výtvarné, pracovní a grafomotorické činnosti; kout s knihami, kde jsou také úkoly na rozvoj logiky a úkoly s písmeny a číslicemi; oblíbený je prostor pro různé prostorové stavby a jemnomotorické činnosti; koutek pro námětové hry i divadlo a také kuchyňka s nádobím na první dětské pokusy s vařením, pečením a chystáním různých pochutin, které si s dětmi v rámci výuky připravujeme a pak ochutnáváme. Důležitý je také prostor na pohyb a cvičení, kde si děti cvičí a rozvíjejí svou obratnost (včetně nové zahrady).

 • V každé třídě má jedna z učitelek kurz logopedické prevence, která probíhá v rámci výuky ve všech třídách a ve dvou logopedických třídách také logopedická reedukace (náprava), dále nabízíme rodičům poradenství a konzultace, možné je také zapůjčování různých didaktických pomůcek, hraček a odborných knih k předškolnímu vzdělávání aj.

 • Snažíme se o individualizaci ve vzdělávání, o respektování individuálních potřeb každého dítěte, včetně speciálně vzdělávacích potřeb dětí mimořádně nadaných i dětí se ZP. V každé třídě jsou proto tři pedagogové, z toho jeden asistent pedagoga.

 • Všichni pedagogové pracují systematicky a dlouhodobě na svém odborném růstu a sebevzdělávání, zapojují se do vzdělávacích projektů, kde jsou proškolování a získávají nejnovější poznatky o předškolním vzdělávání u nás i ve světě. Praktické zkušenosti získávají také na tuzemských i zahraničních stážích. Díky získaným nejnovějším poznatkům, dokáží reagovat na specifické vzdělávací potřeby dětí a úzce spolupracovat s partnery školy, kteří se rovněž na zkvalitňování výuky podílejí.

 

 

O NÁS - MŠ VANČUROVA

Jsme čtyřtřídní mateřskou školou v klidné části NJ s kapacitou 79 dětí. Náš školní vzdělávací program „ČLOVÍČEK“ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a zároveň koresponduje s jednotlivými třídními vzdělávacími programy, které jsou zpracovávány dle potřeb a specifik daných tříd.

RYBIČKY – I. LOGOPEDICKÁ TŘÍDA (třída s logopedickou péčí)

pedagogové: Mgr. Jana Vrbová – vedoucí učitelka, Markéta Benešová, asistent pedagoga – Marcela Rajmanová

 • V heterogenní (věkově smíšené) třídě je snížený počet dětí – max. 14, jde o skupinovou integraci dětí s vadami řeči v běžné MŠ.
 • Vřazení dětí probíhá na základě žádosti rodičů a doporučení pediatra. MŠ pak následně ve spolupráci s SPC - Speciálně pedagogickým centrem pro vady řeči - K. Vajdy Ostrava děti v MŠ děti vyšetří a dle závažnosti řečové vady doporučí k přijetí. V průběhu roku pak průběžně kontroluje a konzultuje vývoj řeči daných dětí s učitelkami a rodiči.
 • Ve třídě vyučuje speciální pedagog se státní zkouškou z logopedie, psychopedie a etopedie a další pedagog studující speciální pedagogiku na VŠ se způsobilostí – logopedický asistent.
 • Aktivity této třídy zahrnují kromě klasického předškolního vzdělávání navíc i denní logopedickou intervenci.
 • Respektujeme různorodé individuální a vzdělávací potřeby dětí, jejich individualitu a kreativitu.

KOŤÁTKA – II. LOGOPEDICKÁ TŘÍDA (třída s logopedickou péčí)

pedagogové: Eva Štěpánová Dis., Andrea Jeřábková, Mgr. Vošlajerová Eva (tč. na MD), asistent pedagoga: Bc. Jana Střítezská

 • V heterogenní (věkově smíšené) třídě je snížený počet dětí – max. 14, jde o skupinovou integraci dětí s vadami řeči v běžné MŠ.
 • Aktivity této třídy zahrnují kromě klasického předškolního vzdělávání navíc i denní logopedickou intervenci, pro přijetí platí stejné podmínky jako v I. log. třídě.
 • Ve třídě pracují 3 pedagogičtí pracovníci – 2 učitelky (speciální pedagog pro MŠ, druhá učitelka pedagogiku studuje na VŠ a rovněž asistentka pedagoga pokračuje ve studiu na VŠ)
 • Možnost individuální integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, kde jde o děti nadprůměrně nadané, ale i děti se zdravotním znevýhodněním nebo postižením např. autismus, epilepsie, diabetes, smyslová postižení aj.) Individualizace vzdělávání je zajištěna Individuálním vzdělávacím plánem, dle potřeb dětí.
 • Třídní vzdělávací program je uzpůsoben pro dané věkové rozpětí a respektuje věkové i individuální zvláštnosti všech dětí, obě logopedické třídy spolu úzce spolupracují a odpoledne se děti z obou tříd spojují ke spánku do společné stabilní ložnice. Děti které nemají potřebu spánku, si volí klidové aktivity ve třídě.
 • Výchovně vzdělávací program vede děti k získávání širokého spektra dovedností, znalostí a kompetencí důležitých pro život, osvojovaných hravou a nenásilnou formou, založenou na vlastních prožitcích, tvořivé aktivitě a osobní zkušenosti dětí s okolním světem.

MOTÝLCI - TŘÍDA „PŘEDŠKOLÁČKŮ“ S VÝUKOU ANGLICKÉKO JAZYKA

pedagogové: Mgr. Štecherová Monika, Marková Zuzana, asistent pedagoga – Marie Tihelková

 • Homogenní a kompaktní skupina dětí od 5-7 let
 • Specifika práce v této třídě jsou dána kompetencemi pro danou věkovou skupinu dětí tzv.“ předškoláků“
 • Jeden z pedagogů má způsobilost logopedického asistenta a aprobaci pro učitelství I. stupně ZŠ, což garantuje dobrou průpravu a návaznost při pozdějším nástupu dětí do 1. třídy ZŠ
 • Využíváno je širší spektrum metod, prostředků a forem práce (i alternativních), které vedou děti k získávání důležitých dovedností a kompetencí pro život, mimo jiné, potřebných také k úspěšnému začlenění do ZŠ
 • Bezplatná výuka anglického jazyka.
 • Pravidelné a důsledné cvičení grafomotoriky pro úspěšnou přípravu na vstup do ZŠ, výuka Metody dobrého startu – cvičení na propojenost a lepší spolupráci obou mozkových hemisfér.
 • Předplavecký výcvik, dle zájmu rodičů bruslení, škola v přírodě, lyžařský výcvik…aj.
 • Volitelná možnost relaxace a následných různorodých individuálních aktivit jako náhradní program místo odpoledního spánku.
 • Možnost individuální integrace dítěte se ZP s asistentem pedagoga.

SLUNÍČKA – SMÍŠENÁ TŘÍDA MŠ

pedagogové: Lenka Cholevová, Bc. Sylva Mikušiaková, asistent pedagoga – Eliška Marková

 • Heterogenní (smíšená) skupina dětí od 3-6 let.
 • Děti si v rámci vzdělávacího programu rozšiřují a osvojují řadu znalosti, dovednosti a kompetencí z různých okruhů a oblastí života, které se učí aktivně uplatnit v praxi
 • Děti získávají bohaté sociální zkušenosti, učí se pomáhat mladším dětem a zároveň spolupracovat a učit se a kooperovat s dětmi staršími.
 • Ve třídě jsou dvě kvalifikované učitelky MŠ (jedna také s aprobací zdravotní sestra), což rovněž umožňuje individuální integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a zdravotním omezením.
 • U dětí je uplatňován individuální přístup a respektovány individuální vzdělávací potřeby.
 • Děti jsou vedeny k maximálnímu všestrannému rozvoji, zdravému sebevědomí, kolektivní sounáležitosti a k aktivnímu učení, založeném na hravém zkoumání a objevování okolního světa.

Při vřazování dětí do tříd, respektujeme dle možností MŠ, přání rodičů a dětí, aby mohly být umístěny společně ve třídě sourozenci, děti a kamarádi, kteří jsou na sebe fixováni. Po celou dobu docházky do MŠ si s pomocí pedagoga, dítě vede své portfolio, do kterého si vkládá dle svého výběru, své zdařilé práce a fotodokumentaci z MŠ. Portfolo si dítě po ukončení docházky odnáší na památku.

Naši pedagogové se průběžně neustále vzdělávají. Učitelky byly zapojeny do tříletého vzdělávacího projektu „Informátorium školy mateřské“, do dvouletého projektu „Spirála“ a ročního kurzu „Polytechnického vzdělávání“ při VŠB v Ostravě. Na naší MŠ probíhají semináře a ukázky práce s dětmi pro ostatní pedagogy z různých krajů. Spolupracujeme s krajským vzdělávacím střediskem (KVIC), pro které někteří naši pedagogové také lektorují.

O provoz a bezproblémový chod zařízení se starají dva provozní zaměstnanci:

Školnice: Helena Zelená

Uklízečka: Romana Frnková